понеделник, 15 ноември 2021 г.

Уважавайте реалностите, в които вярват другите хора

 Уважавайте реалностите, в които вярват другите хора
 
Уважавайте реалностите, в които вярват другите хора и факта, че те може да не разбират вашата;  но не се съобразявайте с чуждия мироглед, ако това означава да жертвате собственото си съответствие с това, което сте в действителност.  Запознайте се с тях там, където са, за да може да има любяща, потенциално ценна обща основа за обмен;  но в същото време бъдете наясно дали вашето собствено съответствие с вашата душа се поддържа, докато се срещате с хора в тяхната честота и светоглед.
 

 Respect other people’s believed-in realities and the fact that they may not understand yours; but don’t conform to another’s worldview if it means sacrificing your own alignment to who you really are. Meet them where they are so there can be a loving, potentially valuable common ground of exchange; yet at the same time be aware if your own alignment to your soul is maintained while meeting people in their frequency and world-view.