събота, 8 август 2020 г.

Интегриране енергиите на Сириус и Орион в Лъвския портал 8/8

 Интегриране енергиите на Сириус и Орион в Лъвския портал 8/8

 

Всяка година по това време получавам имейли от хора, които ме питат за перспективата на Pleiadian Collective на портала 8/8 / Lionsgate. Плеадианците не се фокусират върху него толкова много, колкото са склонни да се съсредоточават върху слънцестоенията и равноденствията. Тази година реших, че ще споделя няколко мисли за Лъвския портал и активиране на език на светлината за вас.

Древните са разбирали холографската и фрактална природа на Вселената и са издигнали паметници по целия свят, за да отразяват небесното подравняване и да използват фините енергии.

Много от същите предизвикателства, които бяха изпитани в Сириус и Орион, сега се играят отново на Земята. Тъй като платото на Гиза се привежда в съответствие със Сириус и Орион (Порталът Lionsgate), това ни дава възможност да получим достъп до знанието и мъдростта, получени от тези системи.

Някога Орион беше една от най-контролираните системи в нашата галактика. Ръководствата обичат да казват, че това, което се случва тук на Земята, изглежда като детска игра. Всеки аспект на външния живот се контролираше и наблюдаваше, оставяйки много малък потенциал за уникална изява в ежедневния живот. Орионите трябваше да се научат да влизат навътре в себе си, за да имат достъп до своята божествена творческа енергия. Когато направиха това, те бяха в състояние да започнат да се освобождават от своите умствени, емоционални и физически ограничения. Те започнаха да овладяват мощта си като същества създатели и да генерират външна реалност, която отразява това богато вътрешно творчество, като по този начин се проявява по-отворено и балансирано общество.

Докато системата Орион премина през процеса на възнесението си, много от съществата, които искаха да продължат да изследват 3D реалността, се превъплътиха в системата на Сириус. Сириус се е състоял от много различни видове от други звездни системи в галактиката, носейки със себе си богат произход от култури и вярвания. Поради това многообразие, сириусците трябваше да се научат да овладяват приемането на другите такива, каквито са, както и да изоставят необходимостта от конкуренция, възприемайки разбирането, че Вселената е безкрайна в своето изобилие.

Днес със сигурност можем да видим, че същите тези проблеми се разиграват на планетата Земя. Всеки ден правителствата и корпорациите се опитват да упражняват все повече и повече контрол върху хората, за да консолидират властта. Трудно е да разберем какво е „истината“, тъй като историите се въртят за контрол и манипулиране за лична изгода. Страхуваме се, че трябва да се състезаваме, за да бъдем „достатъчно добри“. Не вярваме, че Вселената ще ни подкрепи и че има достатъчно. (Трябва само да погледнете назад към недостига на тоалетна хартия през март, за да видите, че някой си играе!)

Тъй като ние се привеждаме в съответствие със Сириус и Орион, същите тези предизвикателства могат да бъдат подчертани, така че да бъдат интегрирани. Това подравняване, също означава, че е по-лесно да се възползваме от фините енергии на уроците, научени от нашето звездно семейство, за да можем сами да резонираме с тези по-високи честоти (решения).

За да ви помогна да се свържете с тези енергии, помолих Водачите да споделят активиране на езика на Светлината. Можете да го слушате веднъж или толкова често, колкото искате. Ще намерите още инструкции по-долу. Няма правилен или грешен начин да се работи с него. Вярвай в себе си.

Нека това ви помогне да получите достъп до честотите на мира, творчеството, приемането и изобилието. Чувствайте се свободни да споделите това активиране, тъй като може да помогне на някой да премине през предизвикателно време. Също така, ние бихме искали да чуем и вас. Оставете коментар по-долу и ни уведомете за вашия опит в работата с активирането.

Език на светлинно активиране:

Как да работите с активирането:

Препоръчва се да работите с активирането три пъти на ден в продължение на три дни подред в продължение на 5-10 минути. Това е просто насока и не е абсолютно задължително. Слушайте инстинктите си за това колко дълго трябва да работите с кода всеки път. Няма правилен или грешен начин за работа с активирането.

Намерете спокойно място, ако можете. Представете си чувство като да бъдете или да изпитате следното: мир, креативност, безусловно приемане и безкрайно изобилие. Може да искате да отделите няколко минути с всяко чувство или може да откриете, че просто искате да се съсредоточите върху едно за деня.

Състоянието на усещане е важна стъпка в активирането на кода. На някои може да им е трудно да се свържат с чувствата с отворени очи. Ако ви е трудно, затворете очи.

Умът ви може да се превърне в свръхактивно мислене за неща от рода на: „Аз не съм ____ (мирен/творчески/безусловен/изобилен).“ Ако това се случи, кажете си: „Как бих се почувствал, ако съм ____ (мирен/творчески/безусловен/изобилен)?“ Да кажете, че сте нещо и да се чудите какво би било да бъде нещо, всъщност ще ви постави в резонанс с това, което бихте искали да създадете... това е, към което се стремим.

След като сте работили със състоянието на усещане, чуйте активирането. Работата с активирането ви позволява да заобиколите традиционните езикови центрове на мозъка. Слушането на аудио на заден план или слушането през целия ден може да ви помогне да пренастроите честотата си. Отново позволете на интуицията ви да ви напътства.

След първите три дни можете да продължите да работите с активирането толкова често, колкото искате.

  

 Every year at this time I receive emails from people asking me for The Pleiadian Collective’s perspective on the 8/8/ Lionsgate portal. The Ps don’t really focus on it that much as they tend to focus on the solstices and the equinoxes. This year, I thought I’d share few thoughts on it and a Language of Light activation for you.

The ancients understood the holographic and fractal nature of the universe and erected monuments across the globe to reflect the heavenly alignments and harness subtle energies.

Many of the same challenges that were experienced in Sirius and Orion are now being played out again on Earth. As the Giza plateau comes into alignment with Sirius and Orion (The Lionsgate Portal), it gives us the opportunity to access the knowledge and wisdom gained from those systems.

Orion was once one of the most controlled systems in our galaxy. The guides like to say it made what goes on here on Earth seem like child’s play. Every aspect of external life was controlled and monitored, leaving very little potential for unique expression in day to day life. The Orions had to learn to go inside to access their divine creative energy. As they did so they were able to begin to break free of their mental, emotional, and physical restraints. They began to stand in their power as creator beings and generate an external reality that reflected this rich inner creativity, thus manifesting a more open and balanced society.

As the Orion system went through its ascension process, many of the beings who wanted to continue exploring 3D reality incarnated to the Sirius system. Sirius was comprised of many different species from other star systems in the galaxy, bringing with them a rich background of cultures and beliefs. Because of this diversity, the Sirians had to learn to master the acceptance of others as they are as well as letting go of the need for competition, embracing the understanding that the universe is infinite in its abundance.

Today we can most certainly see these very same issues being played out on the planet. Every day governments and corporations try to exert more and more control over individuals to consolidate power. It’s difficult to discern what the “truth” is as stories are spun to control and manipulate for personal gain. We fear we must compete to be “good enough”. We don’t trust that the universe will support us and that there is enough to go around. (You only have to look back to March’s toilet paper shortage to see that one played out!)

As we come into alignment with Sirius and Orion, these very same challenges may be highlighted so that they can be integrated. With this alignment, it also means that it is easier to tap into the subtle energies of the lessons learned by our stellar family so that we can resonate with these higher frequencies (solutions) ourselves.

To help you connect with these energies, I have asked the guides to share a Language of Light activation. You can listen to it once or as often as you’d like. You’ll find more instructions below. There’s no right or wrong way to work with it. Trust yourself.

May it help you to access the frequencies of peace, creativity, acceptance, and abundance. Feel free to share this activation as it might help someone going through a challenging time. Also, we’d love to hear from you. Leave a comment below and let us know about your experience working with the activation.

Language of Light Activation:

 

How to Work with the Activation:

It is recommended that you work with the activation three times a day for three days in a row for 5-10 minutes. That’s just a guideline, not an absolute. Listen to your instincts as to how long you should be working with the code each time. There’s no right or wrong way to work with the activation.

Find a quiet place if you can. Imagine a feeling like to be or to experience the following: peace, creativity, unconditional acceptance, & infinite abundance. You might want to take a few minutes with each or you might find that you simply want to focus on one for the day.

The feeling state is an important step in the activation of the code. Some may find it difficult to connect with the feeling state with their eyes open. If you find it difficult, close your eyes.

Your mind may become overactive thinking things like, “I am so not ____(peaceful/creative/unconditional/abundant)___.” If that happens say to yourself, “How WOULD I feel IF I was ____(peaceful/creative/unconditional/abundant)___?” Saying you are something and wondering what it would feel like to be something will actually put you into resonance with what you would like to create…which is what we’re aiming for.

After you have worked with the feeling state, listen to the activation. Working with the activation allows you to bypass the traditional language centers of the brain. Hearing the audio in the background or listening throughout the day can assist you in realigning your frequency. Again, let your intuition guide you.

After the initial three days, you may continue to work with the activation as often as you’d like.

Източник: Higher Frequencies

РС, Тази сутрин (може би поради отворения вече Лъвски Портал), се заиграх с тази статия.

Първо си я преведох с помощта на чичко Гугъл, след това я пооправих стилистично, за да е приятна за четене. И накрая, за да мога да кача аудио записа в блога си, трябваше да го направя на видео. Отдавна се каня да си кача такава програма, защото обичам да си играя с подобни неща, но... сега му било времето 😉

И причината за всичко това: активиране на Езика на Светлината!

Е, поиграх си, наиграх се и ви пожелавам Приятно Четене и Слушане!

Весела Стамболиева


петък, 7 август 2020 г.

Beyond The Secret - Отвъд Тайната / Тайната 2

 Beyond The Secret - Отвъд Тайната / Тайната 2

 

Филмът е продължение на "Тайната". В този втори филм най-вече се говори за частта на "предприемане на действието" и създателите ви обещават, че това ще ви помогне да успее във всеки аспект от ежедневието.

Като цяло идеята за закона за привличането всеки сам трябва да опита и да прецени дали наистина действа, но по-важното е, че човек като е оптимист и мисли единствено позитивно със сигурност ще се чувства много по-добре въпреки обстоятелствата.

Тайната/The Secret

 Тайната/The Secret


четвъртък, 6 август 2020 г.

УНИКАЛНО СЪБИТИЕ – ПРЕДСТОЯЩИЯ ЛЪВСКИ ПОРТАЛ

 УНИКАЛНО СЪБИТИЕ –

ПРЕДСТОЯЩИЯ ЛЪВСКИ ПОРТАЛ

Скъпи приятели, навлизаме в изключително ключов етап от нашето развитие, предстои отварянето на един от най-значимите и мощни енергийни Портали. Вселенските Селения от много високовибриращи нива отварят своите Порти, за да излеят поредна, нова порция Космически честоти над Земята и Човечеството. Мощни, различни, по-Висши, кристални, чисти Божествени енергии ще ни залеят отново. Портал и пак Лъвски – на 08.08., но този през 2020 г. не е като предишните. Той е кардинален, значим и важен, знаков за човечеството.

Портал, който ще задвижи и отключи пълната изява на всички Духовни постижения на човечеството досега. Пусковият залп, който ще отприщи всичко осъзнато, придобито, внедрено и постигнато като нива по Пътя на нашия Преход и израстване. Всеки ще получи заслуженото, ще му се даде дължимото и в процеса на Промените през следващите няколко години, ще бъде поставен на точното място – там, където трябва според Божествените Закони, Истина и Справедливост.

От около 10 дни Силите на Светлината от Небесния Свят ни подготвят за мощното вливане на Нови вълни енергия и висши октави чиста Диамантена Светлина от Божествените измерения. Тази енергия ще дойде от много високи нива с голяма Мощ и Сила, затова започна постепенното ѝ излъчване към Планетата още от края на юли и ще продължи известно време и след Лъвския Портал на 08.08.2020 г.

На 7-ми, 8-ми, 9-ти август това вливане ще е най-силно – като изригнал Космически, огромен енергиен вулкан, чиято гореща и трептяща лава ще залива всичко по пътя си. Ще поглъща, топи и претопява, ще чисти и осветлява, извисява и променя. Всичко старо окончателно ще бъде отнесено от нея, а последиците и ефектът ще се усещат по-късно още дълго в живота на хората.

Огнена енергийна лава от Ядрото на Вселената, от Центъра на Бога. Усеща се като мощна енергия и топлина, която зарежда отвътре навън и изтласква всичко остаряло, ниско, негативно. Точно това се случва и с физическите ни тела – клетки, молекули, атоми, както и с енергийните структури на човешката ни същност – Аура, чакри, меридиани.

Повсеместно, тотално потапяне и изчистване на всичко в човешкия Свят, за да бъде впоследствие въздигнато на други нива. И в личен, и в обществен план, и във видимия, и в невидимия Свят. В умовете, Сърцата, Душите, представите, идеите, каузите, целите, посоките на придвижване по Пътя на Еволюцията. За всеки и за всичко, за цялото човечество и Земята и всички материални и Духовни сфери в нашия Свят.

Тотален Прелом и раздвижване, разбутване и преподреждане. Ще засегне дори чисто физическите прояви на телата ни, не само на Съзнанието, усещанията и възприятията. Разширяване на мирогледа и особено на Сърцето. Там ще се внедряват Висшите кодове на Всемирната Любов и живот чрез Сърцето, мислене и действане чрез Сърцето. Излизане извън рамките на егото и личността, надскачане на досегашната човешка идентичност, излизане извън всички създадени на Земята егрегори от предишното мислене, чувстване и поведение на човечеството.

Каквото било – било. Всичко остава в историята – спомен и опит. Но животът продължава чрез Нов порив. Възроден, пречистен, просветлен и осветлен, посветен, озарен, човекът се превръща в Космическо Същество – Създание от Висш Вселенски Порядък. И нищо не може да спре този поход на Новите мощни Потоци Божествена Светлина, предназначена за прекрасния човешкия род и красивата Земя. Както и за Всички и Всичко в нашата Вселена, защото сме свързани и сме Едно Цяло. И когато нещо се преобразува, то засяга и най-малката прашинка в Мирозданието, и всяко нещо, всяка частичка си променя вибрацията.

Лъвският Портал от 08.08.2020 г. е поредният Велик Дар от Бог за човечеството и е етап от Замисъла и Плана на Създателя и Неговата Воля за установяване на полагащото ни се Присъствие в Творението. Ние се Завръщаме към Себе си, към Първородното си Естество и Същност и към своето Изначалие. Прибираме се У Дома, при Татко, Семейство, братя и сестри, след дълга, дълга раздяла. И новите енергии ще ни съпровождат, за да трасират безметежното ни и леко Пътуване. С Любов и Благодат от Дома, от родната Светлина и с Благословията, Обичта, грижата, помощта и трепетното очакване на нашите Светлинни родственици и най-вече на Майка/Татко Бог.

Ухание и аромат на нежни цветя, на красиви рози, разцъфнали в Сърцата, се носи навсякъде и изпълва Вселената – Принципът на Любовта. Най-сладкият, най-прекрасният, най-чистият, вдъхновяващ, пулсиращ и окриляващ, същевременно хармонизиращ и извисяващ. Прониква навсякъде и във всички и всичко. Попива дълбоко във всяко кътче, частичка и фибра. И нашепва: „Ти си Любов, ти си Светлина, спомни си, събуди се, промени се. Бъди това, Което Си по Род и Произход, по Сътворение и гени. А ти Си Бог – ти Си Детето на Бога, което може да стигне Баща си и да Го претвори и прояви изцяло. Влез в Съдбата си, в Пътя си и действай! Бъди Бога, Който Си и Който е вътре в теб, във всеки миг от своето съществуване. Чрез всеки Дъх, който поемаш и изпускаш, сътворяваш чрез Диханието си Рай около Себе си и в Себе си, поемаш и излъчваш Светлината, Чистотата, Любовта, Мъдростта, Силата, Истината, Великолепието, Величието, Мощта и Славата на своя Отец – Създател. Неговото Съвършенство, безграничност, безмерност.“

От Центъра на Сакралното Пространство на Светия ни Божествен Аз и Свещено Сърце, лумва с огромна Сила вибрацията на Въздигането и Промяната на окончателната ни пълна трансформация и Възход. Всичко в нас трепти и вибрира в разширен диапазон на нови октави и честоти. Затова и някои сега усещат, че им е много горещо, не само заради природните температури. Дори и там, където климатът е различен от нашия и е хладно, хората чувстват особена вътрешна енергия и топлина, която е като импулс за градеж на нещо ново, като акумулатор, задвижващ турбо-двигател на Полет към Нови Хоризонти и Висини.

Процесите са повече вътрешни, отколкото външни, такива са и за самата Гая и при нея се случва същото. На всички нива в човешкия Земен Свят всичко ври и кипи, за да избухне после във фойерверки и ослепителна заря от красиви, пречистени, извисени вибрации на Ново Съзнание, вибрации на Божествена Любов, Мъдрост и Истина. На сладост и радост, възторг за Сърцата, блаженство за Душите. Вибрации на Нова идентичност и себеосъществяване и реализация на Изконната ни Божествена Природа, на нашата Първородност и Първосъщност като пълнокръвни Изразители на всички Автентични Божествени качества, характеристики, свойства и Потенциали. На собственото ни Завръщане към Истинското си Себе – към Бога, Който Сме по Произход и Изначалие. Пълно отваряне, изява и разгръщане на Духовния ни Аз, абсолютно, тотално Проявление на Духа в нас, който е Първоизворната ни Боготворна Природа.

Космическият Лъв ще направи своя уникален Скок с огромна Сила и Мощ и ще разтърси всичко наоколо. Но не, за да руши, а за да създава Нови Светове, помитайки с невероятния си устрем, размах и смелост всички остатъци от досегашните подредби, нагласи, настройки и прояви, притихнали и свити, скрити в удобството, леността и закостенялостта на старите порядки и ред. Страхливи, ограничени, стеснени, треперещи за своя измислен и илюзорен свят и нагласящи се според неговите изисквания и правила.

Угаждащи на егото и матрицата и нейните управляващи и поддържащи я с цената на всичко, дори с това да заробват, манипулират, да унищожават, да преиначават Истината. И така да откъсват и отдалечават от нея, изолирайки Съзнания в невежество и мрак и замъглявайки Изконната им Светлина и Рождествена връзка с Бог. За да властват над тях и ги ползват за собствени дивиденти и цели, нарушавайки по този начин Абсолютните Божествени норми и Хармония на съвършения Порядък на Цялото и опитвайки се да го разделят и накъсват, пак за своя изгода и за да хранят самовлюбеното си егоистично, самозабравило се себе.

Така действаха тъмните, но Днес целият им план и това, което създадоха, се сгромолясва с гръм и трясък и вихърът на Промяната ги отвява и разпилява, превръща в прах и пепел. Но от пепелта се обновява, озарява, просветлява и от останките, по Великата Божествена Милост, Справедливост, Мъдрост, Воля и Безмерна Любов, от руините и отломките се ражда приказен Свят. Възкръсва за Нов Живот в Светлина, Чистота, Любов и Единство.

Космическият Лъв е на старта за своя знаменателен, Велик Скок. Думите, които определят този Лъвски Портал са: разгърнатост, мащабност и Огнена Мощ, Воля и Сила за осъществяване на Замисъла и Целите, с които новите енергии се спускат на Земята.

Мощният рев на Вселенския Лъв още дълго ще оглася Планетата ни и след 08.08.2020 г., за да събужда заспалите и мотивира, вдъхновява към дела вече пробудените. Ще е като сигнал, който не само дава началото на нещо Ново и различно, но и указател за Вярната Посока. Тътенът му отеква в цялата Вселена и енергията му повлича всичко след себе си, за да го преподреди и пренастрои в Нови, по-Високи нива на съществуване, Присъствие и Проявление. Той е действен, категоричен и устремен директно към точната си и ясна Цел – тази на Божественото Претворяване. И е изцяло и безкомпромисно посветен на Божията Воля и Промисъл и ги следва неотклонно, защото те са двигателят и Източникът на неговата Сила и Мощ.

Фениксът, заложен в нас, се възражда, отърсва от пепелта и в Светлина и устрем полита, хваща се здраво за развятата грива на Лъва и заедно правят знаменателния Велик Скок към новите Бъднини. Към Висотата на съществуване, присъща по рождение на всяко Създание в Творението. В Мир, Хармония, Благодат, в Светлина и Любов, Мъдрост и Истина, в Покой и Съвършеното Великолепие на своето Изначалие като Дух.

Нека и ние последваме Лъва с пълна Вяра, отдаденост и Любов, знаейки, че той е Пратеник на Бога, който да ни отведе във Висини, все по-близко до Дома и Лоното Божие. С всеки следващ скок, ние все повече се приближаваме към осъществяване Мисията на своето Сътворение, на нашата Божествена Орис и Предназначение.

А именно – да докажем, че Духът е Вечен, че Светлината и Любовта винаги побеждават, че Бог е Истината, Смисълът и Изворът, Началото и Краят на Всичкото, Което Е.

Амин! Бъдете Благословени!

Всъщност, вие сте Благословени по Рождение. Просто го проявете и осъществете.

С много Обич, Селфидона

 * * *

Скъпи приятели, с постъпването на Новите Небесни вибрации, което вече започна, вероятно някои от вас напоследък чувстват особена енергия в себе си и наоколо. Интензивна и сгъстена, тя се проявява като вътрешна и външна топлина. Освен, че температурите са високи и времето е горещо, се усеща и един особен вътрешен заряд и жар, които обаче не се дължат само на климата. Това е енергията, която се спуска от Небесните Селения и ни зарежда. Тези вибрации постъпват в нас на точно определени порции, плавно и постепенно и ни подготвят за предстоящия Голям Портал - Лъвския.

Не само е природна жега, а мощни енергийни вълни извират от Ядрото на Великото Централно Слънце във Вселената, както и от Центъра на Изначалните ни Същности и от Ядрата на Духовните и енергийни структури на Съществата ни. И това се усеща като горещина отвътре, защото Огънят на Новия Портал и неговите Светлинни вибрации вече е запален и Висшите ни Аспекти са посветени, инициирани в тях. Предстои човешката му земна активация и усвояване в нашия материален Свят, във физическите ни тела и човешки личности, в Аурата, чакрите и клетките, атомите, навсякъде в нас и живота ни. Ще обхване всички сфери на Земното и човешкото ни Присъствие. В социалните, икономически, политически и финансови системи, в целия обществен живот, както и всичко в Духовните проявления и изяви, в личен и глобален цялостен план на Планетата.

Вливанията започнаха още през последното десетдневие на юли и ще продължат до към 20-ти август, като пикът, когато ще са най-силни, ще бъде на 7-ми, 8-ми и 9-ти август – по време на самия Нов Лъвски Портал. Тъй като са много мощни, изригванията са разпределени така, че да не се излеят наведнъж, за да не предизвикат неразположения от какъвто и да е характер и някакъв вид катаклизми. Последователното им внедряване е най-добрият вариант за нас, затова и така се случва. Това е особено валидно за предстоящия Поток от Нови Светлинни вибрации, който е с изключителна Мощ и високи честоти.

От Божествения Свят винаги се грижат и правят най-доброто възможно, за да може такива съществени явления като отварянето на Порталите, да се случват леко, безметежно и благодатно. Влиянието на вибрациите от предстоящия Портал вече започна да се усеща от хората и от самата Гая и Процесите се задвижват. И Майка Гая, и ние, се подготвяме за Знаковото Събитие.

Затова някои се чувстват заредени, вдъхновени, спокойни, уверени, импулсирани за нови начинания, за творчество, действие във всякакви посоки, вътрешни подредби, пренастройки. Усещат се така, сякаш ще полетят, радостни, силни, в добро здраве и разположение.

Други пък са отпаднали, лениви, сънливи, раздразнителни, тревожни, не могат да спят нощем, нервничат, изскачат болежки и дискомфорти от различен характер, случва се разбутване, разбъркване в плановете им и в живота като цяло. При всеки е различно, но голяма част от тези симптоми и състояния се дължат и на влиянието на енергиите, които носят много нови високи кодове, ключове и октави, пренареждат и изчистват необходимото, за да освободят място за поглъщане на Чистата Божествена Светлина и нейната Висша енергия, която ще залее човечеството и Земята, за да ни придвижи още по-напред по Пътя на Възхода.

Този път това няма да са стъпки и стъпала нагоре, а огромен Лъвски Скок, който ще ни изпрати и позиционира много нависоко във вибрационно отношение и така ще стартира голяма Промяна за хората, която ще е уникална и изключително значима за израстването ни. Лъвът ще прескача граници и ограничения и ще ги събаря с огромна Сила, така че всичко старо и ненужно да остане зад нас. С Мощния си устрем, той ще прелети над Предела, който разделя двата Свята – материалния и Духовния, човешкия и Божествения, Земния и Небесния.

И оттук нататък всичко ще се гради по Божиите Правила, Норми и Принципи, по Неговата Воля и Замисъл. В Светлина, Чистота, Любов и Благодат, с Мъдрост и според Абсолютната Истина. А не, както досега, според изкривените желания и манипулативни идеи, измислици и лъжи на Същества, самозабравили се в егото си и потънали в мрака на себичността и жаждата за власт и пошла доминация над останалите. За тях всичко приключва и ще свърши окончателно след Лъвския Портал, който бележи преминаването през Предела. И ще внесе много Хармония, радост, Чистота, Любов, но и Сила да отстояваме Истината и да се справяме решително с всичко негативно, фалшиво, заробващо и тъмно.

Въздействието на Портала като заложени честоти и кодове ще е с години напред. Нито един квант Божествена енергия, спусната към нас, не се губи по принцип. Така беше при всички досегашни Портали, така ще е и при този. Всичко остава тук като кодове, Потенциали и вложена енергия и се отключва, развива и разгръща постепенно, натрупва се и накрая резултатите ще са напълно видими и реални. Все още поглъщаме, кумулираме, закотвяме, за да избухнем в Заря от невероятна Светлина и Божественост, когато точният момент за това настъпи.

Продължавайте, мили хора, вървете смело напред, Апогеят на вашето Просветляване е пред вас и е съвсем близо вече. Вие достойно извървяхте дълъг и труден Път, позволете си да се насладите на прекрасните Дарове, които ви чакат на финала в пълна Благодат. Завинаги! Амин!

С Любов към вас, Селфидона

http://www.selfidona.com/2020/08/04/1776/

http://www.selfidona.com/

Източник: Учениетона Светлината чрез Селфидона

събота, 1 август 2020 г.

ВИБРАЦИОННА ПРОГНОЗА от lee за АВГУСТ 2020 г.

ВИБРАЦИОННА ПРОГНОЗА от lee за АВГУСТ 2020 г.

 


През август вибрациите на новия свят ще се закрепват и ще се образуват нови вътрешни цикли в избраните реалности. Това означава, че ще получите много потвърждения за това, че се намирате при други правила, в други събития, в обновено общество.

Това е месец на личните ви факти, част от които ще зачеркнат много от това, което сте знаели в миналото, а други обратното – ще закрепят някои ваши плахи догадки за бъдещето. От енергийна гледна точка това изглежда така, сякаш сте се прехвърлили на ново русло и това течение има друг състав на водата, измиващо предходните примеси. И сега през целия август ще получавате постоянни сигнали, че наистина наблюдавате други качества на събитията.

За да разберете месеца, си спомнете някое продължително пътешествие. Тогава пред вас бавно са се сменяли картини с различни местности. Например, пустинен пейзаж бавно се е сменял с по-затревен, докато не сте се оказали на място, изпълнето с буйна растителност. Или когато хълмовете са се простирали вес по-нависоко и нависоко, докато не сте се оказали в планината. И ето вие вече пътувате през гори или планински път, където всичко е различно от предишното място и където околността съответства на местонахождението ви сега.

Спецификата на този период е в това, че ако се намирате точно там, къде сте предполагали да бъдете, ще получите невероятно ускорение на материализацията на вашите желания. Защото в този случай, вие просто потвърждавате това, с което сте съгласни. Такава позиция е най-изгодна при условие, че наистина сте смятали, че събитията се развиват по най-благоприятния за вас сценарий.

При това хората, които смятат, че света „ се сгромолясва“, ще получат потвърждение точно за това. И от страни много ясно ще може да се види материализираната теза, че всеки сам избира за себе си живот или смърт, здраве или дисбаланс в тялото си. Именно избира, а не получава.

Нагледно и с факти всичко това ще се проявява във всеки избор и лесно ще се вижда избора на другите хора.

Става въпрос за такъв вид яснота, която присъства при избора на професия, например. Вие с лекота правите разлика между пекар и параджия, учител и банкер. Получавате потвърждение на вашия избор и разбирате, че всеки човек е направил неговия. И сега границите между вас не се определят от определени професии, от социални разногласия, езици и географско разположение, а вие наистина сте поляризирани относно „други светове“.

В общия свят на едни хора, примерно, навсякъде има хубаво време, подобряване на здравето, удължаване на живота, подобряване на благосъстоянието, радостно обкръжение, переспективни очаквания, интересни събития, невероятни открития и т.н.

Такива неща ще са еднакви за всички хора, намиращи се в тази реалност. И освен наблюдения, ще получите и материални потвърждения за това. Което, освен всичко останало, създава нов парадокс на „невъзможните неща“. Хората от други полярности ясно ще виждат, че ви се случват невъзможни събития. С други думи – чудеса. Вие може да им разказвате за тях, да им давате доказателства, да боравите с факти...И ще е забавно, че те ще ги виждат, но въпреки това ще повтарят, че „това не може да е така“.

И една от важните задачи на този месец за вас ще звучи така: „не си поставяйте за цел да доказвате на някого нещо, поставете си цел да фиксирате това за себе си“. Вашите нови възможности, вашите лични факти за материализация са ви нужни точно на вас самите. И са ви нужни, за да станете по-дръзки в следващите си стъпки и за да си позволите да избирате и да получавате все по-мощни и по-мощни желания.

Вие сте стигнали точката, в която количеството е преминало в качество. И сега вървите към момента, в който изпълвате всичко с ново качествено ниво. Именно изпълвате всичко, без да оставяте дори конче или копче от стария костюм. Премяната ви е изцяло нова.

Източник: Leebooksbg