събота, 8 август 2020 г.

Интегриране енергиите на Сириус и Орион в Лъвския портал 8/8

 Интегриране енергиите на Сириус и Орион в Лъвския портал 8/8

 

Всяка година по това време получавам имейли от хора, които ме питат за перспективата на Pleiadian Collective на портала 8/8 / Lionsgate. Плеадианците не се фокусират върху него толкова много, колкото са склонни да се съсредоточават върху слънцестоенията и равноденствията. Тази година реших, че ще споделя няколко мисли за Лъвския портал и активиране на език на светлината за вас.

Древните са разбирали холографската и фрактална природа на Вселената и са издигнали паметници по целия свят, за да отразяват небесното подравняване и да използват фините енергии.

Много от същите предизвикателства, които бяха изпитани в Сириус и Орион, сега се играят отново на Земята. Тъй като платото на Гиза се привежда в съответствие със Сириус и Орион (Порталът Lionsgate), това ни дава възможност да получим достъп до знанието и мъдростта, получени от тези системи.

Някога Орион беше една от най-контролираните системи в нашата галактика. Ръководствата обичат да казват, че това, което се случва тук на Земята, изглежда като детска игра. Всеки аспект на външния живот се контролираше и наблюдаваше, оставяйки много малък потенциал за уникална изява в ежедневния живот. Орионите трябваше да се научат да влизат навътре в себе си, за да имат достъп до своята божествена творческа енергия. Когато направиха това, те бяха в състояние да започнат да се освобождават от своите умствени, емоционални и физически ограничения. Те започнаха да овладяват мощта си като същества създатели и да генерират външна реалност, която отразява това богато вътрешно творчество, като по този начин се проявява по-отворено и балансирано общество.

Докато системата Орион премина през процеса на възнесението си, много от съществата, които искаха да продължат да изследват 3D реалността, се превъплътиха в системата на Сириус. Сириус се е състоял от много различни видове от други звездни системи в галактиката, носейки със себе си богат произход от култури и вярвания. Поради това многообразие, сириусците трябваше да се научат да овладяват приемането на другите такива, каквито са, както и да изоставят необходимостта от конкуренция, възприемайки разбирането, че Вселената е безкрайна в своето изобилие.

Днес със сигурност можем да видим, че същите тези проблеми се разиграват на планетата Земя. Всеки ден правителствата и корпорациите се опитват да упражняват все повече и повече контрол върху хората, за да консолидират властта. Трудно е да разберем какво е „истината“, тъй като историите се въртят за контрол и манипулиране за лична изгода. Страхуваме се, че трябва да се състезаваме, за да бъдем „достатъчно добри“. Не вярваме, че Вселената ще ни подкрепи и че има достатъчно. (Трябва само да погледнете назад към недостига на тоалетна хартия през март, за да видите, че някой си играе!)

Тъй като ние се привеждаме в съответствие със Сириус и Орион, същите тези предизвикателства могат да бъдат подчертани, така че да бъдат интегрирани. Това подравняване, също означава, че е по-лесно да се възползваме от фините енергии на уроците, научени от нашето звездно семейство, за да можем сами да резонираме с тези по-високи честоти (решения).

За да ви помогна да се свържете с тези енергии, помолих Водачите да споделят активиране на езика на Светлината. Можете да го слушате веднъж или толкова често, колкото искате. Ще намерите още инструкции по-долу. Няма правилен или грешен начин да се работи с него. Вярвай в себе си.

Нека това ви помогне да получите достъп до честотите на мира, творчеството, приемането и изобилието. Чувствайте се свободни да споделите това активиране, тъй като може да помогне на някой да премине през предизвикателно време. Също така, ние бихме искали да чуем и вас. Оставете коментар по-долу и ни уведомете за вашия опит в работата с активирането.

Език на светлинно активиране:

Как да работите с активирането:

Препоръчва се да работите с активирането три пъти на ден в продължение на три дни подред в продължение на 5-10 минути. Това е просто насока и не е абсолютно задължително. Слушайте инстинктите си за това колко дълго трябва да работите с кода всеки път. Няма правилен или грешен начин за работа с активирането.

Намерете спокойно място, ако можете. Представете си чувство като да бъдете или да изпитате следното: мир, креативност, безусловно приемане и безкрайно изобилие. Може да искате да отделите няколко минути с всяко чувство или може да откриете, че просто искате да се съсредоточите върху едно за деня.

Състоянието на усещане е важна стъпка в активирането на кода. На някои може да им е трудно да се свържат с чувствата с отворени очи. Ако ви е трудно, затворете очи.

Умът ви може да се превърне в свръхактивно мислене за неща от рода на: „Аз не съм ____ (мирен/творчески/безусловен/изобилен).“ Ако това се случи, кажете си: „Как бих се почувствал, ако съм ____ (мирен/творчески/безусловен/изобилен)?“ Да кажете, че сте нещо и да се чудите какво би било да бъде нещо, всъщност ще ви постави в резонанс с това, което бихте искали да създадете... това е, към което се стремим.

След като сте работили със състоянието на усещане, чуйте активирането. Работата с активирането ви позволява да заобиколите традиционните езикови центрове на мозъка. Слушането на аудио на заден план или слушането през целия ден може да ви помогне да пренастроите честотата си. Отново позволете на интуицията ви да ви напътства.

След първите три дни можете да продължите да работите с активирането толкова често, колкото искате.

  

 Every year at this time I receive emails from people asking me for The Pleiadian Collective’s perspective on the 8/8/ Lionsgate portal. The Ps don’t really focus on it that much as they tend to focus on the solstices and the equinoxes. This year, I thought I’d share few thoughts on it and a Language of Light activation for you.

The ancients understood the holographic and fractal nature of the universe and erected monuments across the globe to reflect the heavenly alignments and harness subtle energies.

Many of the same challenges that were experienced in Sirius and Orion are now being played out again on Earth. As the Giza plateau comes into alignment with Sirius and Orion (The Lionsgate Portal), it gives us the opportunity to access the knowledge and wisdom gained from those systems.

Orion was once one of the most controlled systems in our galaxy. The guides like to say it made what goes on here on Earth seem like child’s play. Every aspect of external life was controlled and monitored, leaving very little potential for unique expression in day to day life. The Orions had to learn to go inside to access their divine creative energy. As they did so they were able to begin to break free of their mental, emotional, and physical restraints. They began to stand in their power as creator beings and generate an external reality that reflected this rich inner creativity, thus manifesting a more open and balanced society.

As the Orion system went through its ascension process, many of the beings who wanted to continue exploring 3D reality incarnated to the Sirius system. Sirius was comprised of many different species from other star systems in the galaxy, bringing with them a rich background of cultures and beliefs. Because of this diversity, the Sirians had to learn to master the acceptance of others as they are as well as letting go of the need for competition, embracing the understanding that the universe is infinite in its abundance.

Today we can most certainly see these very same issues being played out on the planet. Every day governments and corporations try to exert more and more control over individuals to consolidate power. It’s difficult to discern what the “truth” is as stories are spun to control and manipulate for personal gain. We fear we must compete to be “good enough”. We don’t trust that the universe will support us and that there is enough to go around. (You only have to look back to March’s toilet paper shortage to see that one played out!)

As we come into alignment with Sirius and Orion, these very same challenges may be highlighted so that they can be integrated. With this alignment, it also means that it is easier to tap into the subtle energies of the lessons learned by our stellar family so that we can resonate with these higher frequencies (solutions) ourselves.

To help you connect with these energies, I have asked the guides to share a Language of Light activation. You can listen to it once or as often as you’d like. You’ll find more instructions below. There’s no right or wrong way to work with it. Trust yourself.

May it help you to access the frequencies of peace, creativity, acceptance, and abundance. Feel free to share this activation as it might help someone going through a challenging time. Also, we’d love to hear from you. Leave a comment below and let us know about your experience working with the activation.

Language of Light Activation:

 

How to Work with the Activation:

It is recommended that you work with the activation three times a day for three days in a row for 5-10 minutes. That’s just a guideline, not an absolute. Listen to your instincts as to how long you should be working with the code each time. There’s no right or wrong way to work with the activation.

Find a quiet place if you can. Imagine a feeling like to be or to experience the following: peace, creativity, unconditional acceptance, & infinite abundance. You might want to take a few minutes with each or you might find that you simply want to focus on one for the day.

The feeling state is an important step in the activation of the code. Some may find it difficult to connect with the feeling state with their eyes open. If you find it difficult, close your eyes.

Your mind may become overactive thinking things like, “I am so not ____(peaceful/creative/unconditional/abundant)___.” If that happens say to yourself, “How WOULD I feel IF I was ____(peaceful/creative/unconditional/abundant)___?” Saying you are something and wondering what it would feel like to be something will actually put you into resonance with what you would like to create…which is what we’re aiming for.

After you have worked with the feeling state, listen to the activation. Working with the activation allows you to bypass the traditional language centers of the brain. Hearing the audio in the background or listening throughout the day can assist you in realigning your frequency. Again, let your intuition guide you.

After the initial three days, you may continue to work with the activation as often as you’d like.

Източник: Higher Frequencies

РС, Тази сутрин (може би поради отворения вече Лъвски Портал), се заиграх с тази статия.

Първо си я преведох с помощта на чичко Гугъл, след това я пооправих стилистично, за да е приятна за четене. И накрая, за да мога да кача аудио записа в блога си, трябваше да го направя на видео. Отдавна се каня да си кача такава програма, защото обичам да си играя с подобни неща, но... сега му било времето 😉

И причината за всичко това: активиране на Езика на Светлината!

Е, поиграх си, наиграх се и ви пожелавам Приятно Четене и Слушане!

Весела Стамболиева


Няма коментари:

Публикуване на коментар