събота, 27 юни 2020 г.

ВЪПРОС НА ВИЗИЯ - VISION QUEST

ВЪПРОС НА ВИЗИЯ - VISION QUEST


Снимка: Хопи, Бял Орел

Хопите винаги са имали пръсти върху пулса на планетата. И сега го правят... проверете това. Минавали ли сте през портал или надолу през дупка?
Кимбърли е Пратеник на Хопи/Тибетските пророчества.
Съобщение от Белия Орел, коренното население на Хопи от 16.03.2020 г.:

ВЪПРОС НА ВИЗИЯ

„Този момент, през който преминава човечеството, вече може да се разглежда като портал и като дупка.
Решението да паднете в дупката или да минете през портала зависи от вас.
Ако съжалявате за проблема и гледате новините 24 часа на ден, ако сте с малко енергия, нервни сте през цялото време, песимистични сте, ще паднете в дупката. Но ако се възползвате от тази възможност да погледнете себе си, да преосмислите живота и смъртта, да се погрижите за себе си и другите, ще прекрачите през портала.
Грижете се за домовете си, грижете се за тялото си. Свържете се с Вашия духовен дом.
Когато се грижите за себе си, вие се грижите за всичко останало. Не губете духовното измерение на тази криза, имайте аспект орел, който е отгоре и вижте цялото, вижте по-нашироко.
В тази криза има социално търсене, но има и духовно търсене. Двете вървят ръка за ръка. Без социалното измерение изпадаме във фанатизъм. Но без духовното измерение изпадаме в песимизъм и липса на смисъл.
Вие бяхте готови да преминете през тази криза. Вземете инструментариума си и използвайте всички налични инструменти.
Научете за съпротивата на коренните и африканските народи: ние винаги сме били и продължаваме да бъдем изтребвани. Но все още не сме спрели да пеем, да танцуваме, да запалим огън и да се забавляваме. Не се чувствайте виновни, че сте щастливи през този труден момент.
Изобщо не помагате, ако сте тъжни и без енергия. Вие помагате, ако добри неща произтичат от Вселената сега. Чрез радостта човек се съпротивлява. Също така, когато бурята премине, всеки от вас ще бъде много важен за възстановяването на този нов свят.
Трябва да сте добре и да сте силни. И за това няма друг начин освен да поддържаме красива, щастлива и светла вибрация. Това няма нищо общо с отчуждението.
Това е стратегия за съпротива. В шаманизма има обред на преминаване, наречен търсенето на визия. Прекарвате няколко дни сами в гората, без вода, без храна, без защита. Когато прекосите този портал, получавате нова визия за света, защото сте се сблъскали със страховете си, с трудностите си...

Ето какво се иска от вас:
Позволете си да се възползвате от това време, за да си представите своите визии и търсени ритуали. Какъв свят искате да изградите за вас? Засега ето какво можете да направите: да запазите спокойствие в бурята. Успокойте се, молете се всеки ден. Създайте рутина да се срещате със свещеното всеки ден.
Добрите неща излъчват; това, което излъчвате сега, е най-важното.

И пейте, танцувайте, съпротивлявайте се чрез изкуство, радост, вяра и любов. "

Превод Чичко Гугъл и Весела Стамболиева

Оригинален текст:

The Hopi have always had their fingers on the pulse of the planet. And they do now...check this out. Are you going through a portal or down a hole?
Kymberlee is the Messenger for the Hopi/Tibetan Prophesies.
Message from White Eagle, Hopi indigenous on
03/16/2020:
VISION QUEST  
“This moment humanity is going through can now be seen as a portal and as a hole.
The decision to fall into the hole or go through the portal is up to you.
If you repent of the problem and consume the news 24 hours a day, with little energy, nervous all the time, with pessimism, you will fall into the hole. But if you take this opportunity to look at yourself, rethink life and death, take care of yourself and others, you will cross the portal.
Take care of your homes, take care of your body. Connect with your spiritual House.
When you are taking care of yourselves, you are taking care of everything else. Do not lose the spiritual dimension of this crisis, have the eagle aspect, that from above, and see the whole; see more broadly.
There is a social demand in this crisis, but there is also a spiritual demand. The two go hand in hand. Without the social dimension, we fall into fanaticism. But without the spiritual dimension, we fall into pessimism and lack of meaning.
You were prepared to go through this crisis. Take your toolbox and use all the tools available to you.
Learn about resistance of the indigenous and African peoples: we have always been and continue to be exterminated. But we still haven't stopped singing, dancing, lighting a fire and having fun. Don't feel guilty about being happy during this difficult time.
You do not help at all being sad and without energy. You help if good things emanate from the Universe now. It is through joy that one resists. Also, when the storm passes, each of you will be very important in the reconstruction of this new world.
You need to be well and strong. And, for that, there is no other way than to maintain a beautiful, happy and bright vibration. This has nothing to do with alienation.
This is a resistance strategy. In shamanism, there is a rite of passage called the quest for vision. You spend a few days alone in the forest, without water, without food, without protection. When you cross this portal, you get a new vision of the world, because you have faced your fears, your difficulties ...
This is what is asked of you:
Allow yourself to take advantage of this time to perform your vision seeking rituals. What world do you want to build for you? For now, this is what you can do: serenity in the storm. Calm down, pray every day. Establish a routine to meet the sacred every day.
Good things emanate; what you emanate now is the most important thing.
And sing, dance, resist through art, joy, faith and love."
Photo: Hopi, White Eagle
Публикувано от Lindsay McKenna

вторник, 16 юни 2020 г.

Мъдростта на шамана

Мъдростта на шамана


Пътешественик попита стария шаман:
- Кажете ми, какво подкрепя хроничното заболяване?
"Мислите ..." - отговори.
„Защо хората мислят толкова много за своите заболявания?“
- Защото имат нужда от тях ... - усмихна се шаманът.
- Имат нужда? За какво? - изуми се пътешественикът.
- За да си починат от суматохата. И от това, което не искат да правят ...
Пътешественикът замълча, размишлявайки върху чутото.
"Но ако хората отидат на лекар, значи те искат да се отърват от болестта?" - каза той със съмнение.
- Те искат да се отърват от неприятните симптоми - сви рамене старецът. "А не от болестите, които ги предпазват от самите тях..."
- От самите тях ... - повтори събеседникът. Той поклати глава и попита:
- А не е ли възможно да се защитят по някакъв по-продуктивен начин?
"Възможно е, да ... Но тогава трябва да променят живота си."
- Как?
- От болестта, чрез която се отдалечават от всичко, което не искат да правят, да отидат към това, което биха искали да правят и им доставя удоволствие в работата, хобитата и ежедневието ... Тогава болестта се превръща от помощник в нещо ненужно и тревожно и, следователно, ще започне да отслабва ...
Но промяната на живота е трудна ...
По-лесно е да се разболееш ...
И като намерят квалифициран лекар, периодично се отдават на почивка, потъвайки още по-дълбоко в болестта.
„Мхм…“ - помисли си пътешественикът. - И какво бихте препоръчали на лекарите в това отношение?
- Не се концентрирайте върху последствията, а продължете върху причините. И мотивирайте хората да се променят, въпреки яростното им недоволство и мощната съпротива ...
- А ако лекарите не знаят как?
„Нека учат, ако искат да станат лечители, променяйки съдбата“, усмихна се шаманът. - Да бъдеш лекар на симптомите е по-просто, по-удобно и по-доходно ... Но рано или късно смисълът угасва и удоволствието от работата изчезва ...
Той прекъсна за момент и завърши:
- И в края на живота си, няма да има какво да си спомнят ...

Източник: Алексей Маматов

РС, Една от най-трудно възприеманите Истини...
Преди години, когато за първи път се сблъсках с тази Истина и съпротивата ми към подобно твърдение беше направо яростна, я изпитах на собствения си гръб.
Бях се разболяла - температура над 39 градуса, хрема, кашлица и въобще - всичко, както си му е реда... Един от редките случаи, когато буквално не можех да мръдна от леглото.
И така, лежейки, реших да изпробвам твърдението. (Вероятно, за да докажа, че не е вярно...) Замислих се - От какво бягах? Защо исках да се скрия? И открих причината, видях я много ясно.
Ако искате, вярвайте, но буквално 5 минути по-късно ми нямаше абсолютно нищо. Все едно никога не съм била болна... Както аз, така и родителите ми не можеха да повярват. Но беше факт!
И до днес продължавам да си правя подобни експерименти.
Това работи. Винаги. Абсолютно винаги, стига да успееш да нацелиш точната причина...

Весела Стамболиева

неделя, 31 май 2020 г.

ВИБРАЦИОННА ПРОГНОЗА от lee за ЮНИ 2020 г.


ВИБРАЦИОННА ПРОГНОЗА от lee за ЮНИ 2020 г.Юни се превръща в отправна точка за началото на съществуване на нова цивилизация.
Познато ли ви е усещането, когато сядате във влак, кораб или самолет и опътуването започва? Е, потегляме.
През юни ще се запознаете със спътниците си, ще намерите „мястото си“ и ще наблюдавате през прозореца другите тръгващи превозни средства. Сбогувате се с обичайния пейзаж и предвкусвате новия. Усеща се лека тъга по миналото и някакво притеснение за бъдещето. Това са типичните емоции за месеца – колективното съзнание най-после ще приеме, че света се е променил и ще започнат да излизат реалистични предположения за новия свят.
Очакват ви дискусии и радикални изказвания на „експерти“.
Отличителната черта на тези мнения ще бъде тяхната открита противоположност и еднозначните изводи: „всички ще бъдат изядени от зомбита“ или „на всички ще раздадат по един милион“. Вече сте чували това, но сега думата ще вземат лидерите на различни групи и ще се изказват крайно убедително. И действително, във всяко изказване ще има зърно истина.
Истина ще има и в негативните сценарии, и в позитивните. Как е възможно това?
Отнесете се към тези гласове като към обявленията на гарата: „От трети коловоз отпътува влака до еди-къде си“. Точно по този начин. Вие ясно и отчетливо чувате, че еди-какъв си влак тръгва в определена посока. И това не ви касае по никакъв начин.
Важно е да се осъзнае, че вие вече следвате вашия маршрут и въобще не ви касае защо някакви си хора потеглят по техния. И дори ако решите да викате след тях и да обяснявате правилността на вашия път, техния влак също вече е тръгнал. Всички сме заели местата си, съгласно личните си вибрационни билети.
Става въпрос за това, че всички ние наблюдаваме в момента разслояването на света на паралелни версии. И все още можем да виждаме чуждите версии, които скоро ще бъдат недостъпни.
На практика това създава поток от много забавни събития. Примерно, може да сте видяли някаква новина, която по мистичен начин е изчезнала. Или към вас може да се обърне човек от друг свят посредством грешно избран номер, някакво предложение или запитване. Също може да има конфузни ситуации с търсенето на вещи, които ще си бъдат на обичайното място.
По отношение на тялото са възможни спонтанни изцеления или нещо като внезапен глад веднага след като сте се наобядвали. Може да усещате прилив на бодрост вечерта или умора сутрин. А може и да има специални ефекти, когато човек се променя външно толкова интензивно в рамките на деня, все едно е друг човек.
Полезно качество през юни ще бъде железобетонната ви увереност, че с вас всичко е наред и не сте сбъркали влака. Когато ви демонстрират поредната плашеща „истина“, просто я наблюдавайте и се съгласете, че тя е реална гара за някой. И наистина, защо хората да не стигнат до там, след като са я избрали?
Няма никаква необходимост да оспорвате чуждите маршрути и билети, закупени от хората от другите влакове.
Ако наистина сте пуснали чужда за вас реалност, вашата лична ще започне да се разгръща в нови краски. Т.е в този случай вие още през юни ще може да забелязвате образите на нещо удивително и вълнуващо. Във вашата реалност могат да се прояват събития, които до преди една година сте считали за невъзможни. Става въпрос за скок на качествено ново ниво.
Разгледайте внимателно кои аспекти от живота си или кои желания сте смятали преди за недостъпни. И сега се отнесете към тях с „хм, може и да стане“.
През юни това „може и да стане“ ще премине в „напълно е възможно“. А в някои случаи ще стане и напълно достъпно.
Каквото и да получите през юни, то ще е само началото на нарастването. Наблюдавайте тези начала и се старайте да отделяте най-доброто за себе си. Може да се стигне до любопитен тренд – да избирате между доброто и най-доброто. Всичко, разбира се, зависи от вниманието ви към едното или другото. Вие буквално се намирате лице в лице с това, което вече е активирано в живота ви.
И ето ви един въпрос: това ли е, което ЖЕЛАЕТЕ да виждате или се притеснявате за чуждите опасения, които ви предлагат да манифестирате в живота си?

Източник: Leebooksbg

четвъртък, 21 май 2020 г.

До Земята / Down to Earth

До Земята / Down to Earth


Замисляли ли сте се какво отличава човекът от животните?
“Разумът”, ще речете вие. Може би. Да, той ползва разум, така, както животното ползва клюнът си или лапите си. Но това не го прави РАЗУМЕН.
Всъщност, това, което ни отличава е, че ЧОВЕКЪТ Е ЕДИНСТВЕНОТО СЪЩЕСТВО НА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ, КОЕТО СЕ ОТРИЧА ОТ ИНСТИНКТИТЕ СИ. А какво е инстинктът? Това е най-доброто от опитът на милиони хора преди нас, запечатан в гените ни.
Но човекът се отрича от този опит. И дефакто се превръща в единственото същество на планетата, което СЪЗНАТЕЛНО ПОВРЕЖДА ТЯЛОТО СИ. Друго такова няма, дори мравките не го правят, защото и те имат инстинкт.
Най-ярка проява на това са болестите. Животните страдат от 150-200 болести, които остават неизменни от векове насам. При човекът вече са над 10 хиляди, без да броим разновидностите им и списъкът им се увеличава с всяка измината година, въпреки напредъка в медицина. А, както се казва, един въздух, вода и слънце споделяме с животните.
Един от тези инстинкти е ходенето бос. Всяко дете обича да играе босо и голо, но ние ги принуждаваме да носят обувки и дрехи. Боже опази, ако някое дете в детската градина реши да си свали обувките и да потича босо по двора – веднага ще бъде наказано. А това не са детски прищявки. ТОВА Е ПРОЯВА НА ИНСТИНКТ.

И точно за босите крака е този кратък филм. За един от инстинктите, от които сме се отрекли и какво коства това на нас и децата ни.
В последно време се заговори, че в основата на така наречените автоимунни заболявания, които са бич за модерното човечество  – рак, диабет,  артрит, сърдечни заболявания и др. стоят хроничните възпалителни процеси. Това се потвърждава вече и скорошното откритие, че възпалението на артериалната стена е истинската причина за сърдечната болести. Потвърждава се и от много лечители и доктори: http://www.lechitel.bg/newspaper.php?...  Знам доктор в Кипър, който лекува множествена склероза просто премахвайки възпаленията от тялото. Той самият е излекувал себе си.
Защо животните не страдат от хронични възпаления, диабет, рак и др? В същото време, само животните, които живеят на закрито и не стъпват на земята споделят човешките болести. Замисляте ли се какво ви причинява липсата на физически контакт със Земята? Колко пъти стъпвате  боси на земята? Веднъж седмично? Веднъж месечно? А сигурно има хора, които  цяла година нямат контакт със земята. В анкета, която проведох с над 200 човека се оказа, че 53% от хората не стъпват боси на земята нито веднъж през седмицата

А това може да окаже много важна, липсващата връзка със здравето ни. Вижте филма и сами решете за себе си. Не забравяйте да включите субтитрите.

В последно време се заговори, че в основата на така наречените автоимунни заболявания, които са бич за българите – рак, диабет, артрит, сърдечни заболявания и др. стоят ХРОНИЧНИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ. Специалистите открито говорят, че възпалението на артериалната стена е истинската причина за сърдечните болести: bit.ly/35Zz1fL. Потвърждава се от други доктори: bit.ly/2T7Y0YQ

ПРИЧИНАТА ЗА ХРОНИЧНИТЕ ВЪЗПАЛЕНИЯ В ТЯЛОТО ОСТАВА НЕИЗВЕСТНА ЗА НАУКАТА, ВЪПРЕКИ МНОГОТО ИЗСЛЕДВАНИЯ.
Но ето, един съвсем обикновен човек, електротехник, случайно открива причината. И тя е...
ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗЕМЯТА
Тялото ни е био-електрическа система, органите и клетките ни работят с електрически импулси. И като всеки качествен уред тялото трябва да има е заземено. НО ТО НЕ Е.
Ние българите се откъснахме от природата. Натъпкахме се по градовете, с асфалта и бетона, изолирани от земята с обувките си. Колко от вас стъпват всеки ден боси навъм, по голата земя? Анкетата ми bit.ly/2LrbCdE показва, че едва 14% го правят. А за останалите 86% възниква сериозен електрически дисбаланс в тялото, който причинява скрити хронични възпаления, а те след време докарват рак, диабет, сърдечни заболявания и още куп болести.
Изгледайте видеото (само 15 мин. е) и ще разберете, колко е лесно да бъдеш здрав - достатъчно е да се завърнеш към природата.

Източник: Горски Пътник


РС, Да се върнем към земята...
Преди време бях чела, че човешкото тяло и пръстта са еднакви по химически състав, като разликата е само в количеството на някои от съставните химически елементи...
Да се замислим и да си дадем сметка до каква степен лишаваме себе си от най-ценното и при това безплатно "лекарство" - връзката ни със земята...
Весела Стамболиева

сряда, 13 май 2020 г.

Със силата на мисълта да променим съдбата на планетата и човечеството


Със силата на мисълта да променим съдбата на планетата и човечеството
Проф. д-р Брус Липтън с призив за масова визуализация за любов и благодарност в 11 ч.


В неделя в 11 часа, няма значение дали по вашето местно време е 11 ч. вечерта или 11 ч. сутринта – започнете целенасочено да мислите позитивно за бъдещето си, за бъдещето на човечеството и на планетата Земя.
Това е призивът на проф. д-р Брус Липтън. Той е добре познат на читателите на Списание 8. Клетъчен биолог, добил световна популярност с новаторските си изследвания и книгата си - носител на фундаменталното познание за епигенетиката и новата биология – "Биология на убежденията".

Това не е просто учтиво предложение за позитивно мислене, обяснява Липтън. Промяната на съдбините на човечеството и планетата със силата на нашите мисли е научна реалност.
Всъщност трябва да го направите само за 48 часа. Направете го три до четири пъти, запомнете: 11, 11, 11, 11…, повтаря професорът във видео, качено в Youtube. Затова ви давам формулата, която споделям само с нашите членове на Международната асоциация за свободен от болести свят, допълва Липтън.
Това е, с което разполагаме.

Разпознайте еволюционния скок. Човекът трябва да е „за“ планетата. В противен случай ситуацията става нетърпима и човешкият вид е застрашен от изчезване – шестото масово изчезване на живота.
Човешкото поведение трябва да се промени, за да процъфтява в бъдеще човечеството. В противен случай сме изправени пред изчезване. Най-валидната и истинска наука за планетата Земя е квантовата физика, припомня Липтън. Никоя друга наука не е потвърдена. Защото квантовата физика е наука, която признава, че съзнанието създава нашите житейски преживявания. Ние отразяваме реалността чрез ума си. Съществува колективна реалност чрез колективно съзнание.

„И си мислите: „Добре как може съзнанието ми да влияе на външния свят. Нали мислите са само в моята глава и никъде другаде?!“ Имате право, но ако прикрепя жици към главата ви бих могъл да видя активността на мозъчната ви дейност. И бих могъл да разчета амплитудите на мозъчните ви функции на електроенцефалографа. Въпреки това има нова технология, наречена Magneto и Suppli Delivery Graf. Не е ЕЕГ и ще ви обясня защо това е важно.
Мозъчните функции не докосват мрежата, сондите и устройствата на главата. Сондите са отвън. Аз мога да чета вашите вътрешни мозъчните функции с външна сонда.
Нашите мисли не остават в главата ни – те се изпращат. Мозъците ни са като камертони. Колкото повече хора споделят едни и същи мисли, толкова повече сила се предава чрез отделните вибрации към общата вибрация. Развитието на живота на тази планета зависи от това колко души ще споделят едни и същи вярвания през следващите няколко дни.“

Нека го направим всички заедно по едно и също време. В 11 ч. сутрин или вечер местно време, където и да се намирате в този момент.

Нека си представим един свят, в който ние сме здрави и щастливи, прерастваме в една красива общност в здравословно естествено пространство. Ние разпространяваме тези мисли индивидуално и колективно. Милиони хора ще пресътворят тези мисли в реалността, разказва професорът.
Вашето мислене изменя активно нашата планета и е от решаващо значение за промяната.

Трябва да имаме нови мисли. Страхът от коронавируса и цялата психоза около неизвестността и строгите изолационни мерки изкривяват реалността за това кои сме ние. Изкривява се това, което сме в истинския биологичен смисъл. Със страх ние сами си създаваме голям проблем. Време е да променим това.
Опитваме се да създадем по-добър свят и това включва мислите, които излъчваме.

Какво е по-добро от страха?
Мислите за здраве, хармония, любов, които ние излъчваме в огромни количества.Това вече е доказано от сателитните изследвания на електромагнитните полета на земята. Всъщност със силата на колективната позитивна мисъл се променя земното електромагнитно поле като му придава форма на физическа реалност. Нека си отделим време и да се фокусираме върху здравето, хармонията, красивата градина, ние заедно да излъчим визията. Това е нашето намерение да работим върху „ние“, и да споделяме тази заедност със света.

Започваме всеки път когато удари 11 часа. Ние искаме заедно да представим намерението си за любов и благодарност на цялото човечество. За нашата планета, за новия еволюционен процес, който всъщност сме ние самите.

Да се работи над това е неразделна част от това да се определим къде и в какво е нашата роля в съдбата на планетата в това трудно време. Трудно, болезнено, хаотично време, което води до еволюционния процес, необходим за растежа.
И това е мястото, където отиваме.

Поддържайте това мислене и визуализирайте къде искаме да бъдем. Един месец, два месеца, три месеца, отново и отново в 11 часа. И после 12 часа по-късно - отново.

Източник: Списание 8

понеделник, 11 май 2020 г.

Първи контакт – Башар

Първи контакт – Башар
(български субтитри)„Разбира се, никой не е длъжен да повярва на този филм,
но дали някой вярва на историята ми или не,
не променя факта, че това е истина.“

неделя, 10 май 2020 г.

Башар - Всичко извън вас е отражение

Всичко извън вас е отражение
Башар

  
Идеята сега е, че от дълго време вие сте се придържали към тази идея, че миналото създава настоящето. Както сме казвали обаче многократно, това всъщност не е вярно. Това може да е описание на някакъв вид преживяване, което имате, но съществува голяма разлика между описанието на едно преживяване от вашата пространствено-времева гледна точка и описанието на действителния механизъм в основата на преживяването. Това често са две много различни неща. Така че идеята, която преживявате в пространство-времето, е, че миналото ви генерира вашето настояще. Истината е, че настоящето ви генерира вашето минало.

Защото има само „сега“. Има само „тук“. Това е единственото място, на което съществувате, единственото място, от което създавате. Следователно, когато определяте кой и какво сте в това настоящо преживяване на себе си, тъй като се променяте и превръщате буквално в различна личност всеки един момент, и аз имам предвид буквално, не като метафора, всеки момент, всяка промяна е тотална и пълна промяна. Вие се превръщате буквално в различна личност, която се намира в различна версия на Земята, в различна вселена и в различна мултивселена – буквално!

Вие не знаете колко различни пътища може да сте имали в този живот, който наричате „единствен мой живот“. Идеята е, че вашата история непрекъснато, динамично се променя. Когато разберете как става това, когато разберете, че това е описание на действителния механизъм в основата на нещата, то независимо как ви изглежда преживяването, вие ще започнете да разбирате, че променяте своето минало всеки път, когато променяте себе си, независимо какво е определението ви за него. Това означава, че сте наистина свободни да преживявате това, което предпочитате да преживявате, като се освобождавате от идеята за всяко нещо в миналото, което ви контролира в настоящето, защото такъв контрол не съществува. Вие просто създавате илюзията за приемственост, която илюзия в настоящето пресъздава идеята за така наречената „памет“, но спомените не са от миналото. Вие пресъздавате тази „памет“ в настоящето, като част от определението на настоящата ви личност. Така че ако прекъснете приемствеността и започнете да определяте себе си по този начин, вие всъщност ще изпитате резултата от притежаването на различно минало, защото то ще ви покаже, че имате напълно различно настояще, което няма нищо общо с това, което миналото е било за онази личност, каквато и да е била тя, която вече не сте.

Ако обаче продължим идеята за това как използвате пространството и времето по нов начин, с това ново разбиране, както вече казахме, трябва да подчертаем, че в продължение на много време вие сте се придържали твърдо към онова разбиране на миналото. Сега обаче, по време на вашия преход, когато започвате да живеете по-пълноценно в настоящето, вие започвате да разбирате, че сте свободни да избирате откъде всъщност идва така нареченото влияние и ако искате да създадете тази приемственост и да бъдете „повлияни“ от нещо, вие може да промените идеята, според която сте повлияни от така нареченото „минало“ с идеята да започнете да бъдете повлияни от своето така наречено „бъдещо Аз“. Защото даже в този живот вие имате свои „бъдещи Аз“ във всеки един момент. Сега сте тук, сега сте тук, сега сте тук, сега сте тук, но това „тук“ е бъдещето на онова първо „сега сте тук“. Така че всеки момент вие се променяте милиарди пъти в секунда и можете да изместите своя фокус напред, така да се каже, като все още живеете в настоящето, но разбирате, че вече извличате информация, енергия и преживяване не толкова от миналото, доколкото това ви е полезно, а вече от своето бъдещо Аз, което настоява и ви призовава да вървите напред и напред, и напред към своето Висше Аз, към това Аз, което предпочитате да бъдете. И когато тази промяна се осъществява и този фокус се измества, ще започнете да усещате повече комуникация от своето Висше Аз, повече синхронност в своя живот, защото знаете, че бъдещото ви Аз, такова, каквото го желаете, живее по този начин. И когато това става по-реално за вас, когато вие в бъдещето ставате по-реални за вас в настоящето, по същия начин, по който вашето Аз в така нареченото минало е било реално толкова дълго време, когато смените своя фокус към бъдещото си Аз и то става по-реално, и вие получавате повече прозрения, ще можете да отразявате в по-голяма степен тази своя бъдеща версия все по-лесно и ще започнете да живеете своя живот в настоящето така, както е той в желаното от вас бъдеще. Намирате ли някакъв смисъл в това?

Така че вие променяте своя фокус сега, защото отново, както ние казваме, така нареченото минало и настоящето, и бъдещето, всички те съществуват вътре във вас. Извън вас няма нищо! Всичко извън вас е отражение, също както при едно огледало във вашата реалност. Ако погледнете в огледалото и видите едно намръщено отражение, вие не отивате към огледалото и не се провиквате към него да смени отражението. Единственият начин огледалото да ви се усмихне е като вие се усмихнете първи. Ако чакате външната реалност да се промени и да направи различен живота ви, вие ще чакате навеки. Когато обаче вие решите да се промените, независимо какво се случва около вас в отражението, това е доказателство за истинска промяна, защото вие не поставяте своята промяна в зависимост от това, което се случва във външното отражение! Вие си казвате: „Това е наистина без значение за мен, защото зная, че мога да позволя на всяко нещо да ми служи по положителен начин и не основавам своето състояние на старомодното остаряло значение, което другите са придали на случващото се в тази реалност. Аз ще реша какво означава това, защото аз съм своя собствена реалност и имам собствена гледна точка, и аз казвам какво се случва.“
Публикувано от Башар