събота, 27 юни 2020 г.

ВЪПРОС НА ВИЗИЯ - VISION QUEST

ВЪПРОС НА ВИЗИЯ - VISION QUEST


Снимка: Хопи, Бял Орел

Хопите винаги са имали пръсти върху пулса на планетата. И сега го правят... проверете това. Минавали ли сте през портал или надолу през дупка?
Кимбърли е Пратеник на Хопи/Тибетските пророчества.
Съобщение от Белия Орел, коренното население на Хопи от 16.03.2020 г.:

ВЪПРОС НА ВИЗИЯ

„Този момент, през който преминава човечеството, вече може да се разглежда като портал и като дупка.
Решението да паднете в дупката или да минете през портала зависи от вас.
Ако съжалявате за проблема и гледате новините 24 часа на ден, ако сте с малко енергия, нервни сте през цялото време, песимистични сте, ще паднете в дупката. Но ако се възползвате от тази възможност да погледнете себе си, да преосмислите живота и смъртта, да се погрижите за себе си и другите, ще прекрачите през портала.
Грижете се за домовете си, грижете се за тялото си. Свържете се с Вашия духовен дом.
Когато се грижите за себе си, вие се грижите за всичко останало. Не губете духовното измерение на тази криза, имайте аспект орел, който е отгоре и вижте цялото, вижте по-нашироко.
В тази криза има социално търсене, но има и духовно търсене. Двете вървят ръка за ръка. Без социалното измерение изпадаме във фанатизъм. Но без духовното измерение изпадаме в песимизъм и липса на смисъл.
Вие бяхте готови да преминете през тази криза. Вземете инструментариума си и използвайте всички налични инструменти.
Научете за съпротивата на коренните и африканските народи: ние винаги сме били и продължаваме да бъдем изтребвани. Но все още не сме спрели да пеем, да танцуваме, да запалим огън и да се забавляваме. Не се чувствайте виновни, че сте щастливи през този труден момент.
Изобщо не помагате, ако сте тъжни и без енергия. Вие помагате, ако добри неща произтичат от Вселената сега. Чрез радостта човек се съпротивлява. Също така, когато бурята премине, всеки от вас ще бъде много важен за възстановяването на този нов свят.
Трябва да сте добре и да сте силни. И за това няма друг начин освен да поддържаме красива, щастлива и светла вибрация. Това няма нищо общо с отчуждението.
Това е стратегия за съпротива. В шаманизма има обред на преминаване, наречен търсенето на визия. Прекарвате няколко дни сами в гората, без вода, без храна, без защита. Когато прекосите този портал, получавате нова визия за света, защото сте се сблъскали със страховете си, с трудностите си...

Ето какво се иска от вас:
Позволете си да се възползвате от това време, за да си представите своите визии и търсени ритуали. Какъв свят искате да изградите за вас? Засега ето какво можете да направите: да запазите спокойствие в бурята. Успокойте се, молете се всеки ден. Създайте рутина да се срещате със свещеното всеки ден.
Добрите неща излъчват; това, което излъчвате сега, е най-важното.

И пейте, танцувайте, съпротивлявайте се чрез изкуство, радост, вяра и любов. "

Превод Чичко Гугъл и Весела Стамболиева

Оригинален текст:

The Hopi have always had their fingers on the pulse of the planet. And they do now...check this out. Are you going through a portal or down a hole?
Kymberlee is the Messenger for the Hopi/Tibetan Prophesies.
Message from White Eagle, Hopi indigenous on
03/16/2020:
VISION QUEST  
“This moment humanity is going through can now be seen as a portal and as a hole.
The decision to fall into the hole or go through the portal is up to you.
If you repent of the problem and consume the news 24 hours a day, with little energy, nervous all the time, with pessimism, you will fall into the hole. But if you take this opportunity to look at yourself, rethink life and death, take care of yourself and others, you will cross the portal.
Take care of your homes, take care of your body. Connect with your spiritual House.
When you are taking care of yourselves, you are taking care of everything else. Do not lose the spiritual dimension of this crisis, have the eagle aspect, that from above, and see the whole; see more broadly.
There is a social demand in this crisis, but there is also a spiritual demand. The two go hand in hand. Without the social dimension, we fall into fanaticism. But without the spiritual dimension, we fall into pessimism and lack of meaning.
You were prepared to go through this crisis. Take your toolbox and use all the tools available to you.
Learn about resistance of the indigenous and African peoples: we have always been and continue to be exterminated. But we still haven't stopped singing, dancing, lighting a fire and having fun. Don't feel guilty about being happy during this difficult time.
You do not help at all being sad and without energy. You help if good things emanate from the Universe now. It is through joy that one resists. Also, when the storm passes, each of you will be very important in the reconstruction of this new world.
You need to be well and strong. And, for that, there is no other way than to maintain a beautiful, happy and bright vibration. This has nothing to do with alienation.
This is a resistance strategy. In shamanism, there is a rite of passage called the quest for vision. You spend a few days alone in the forest, without water, without food, without protection. When you cross this portal, you get a new vision of the world, because you have faced your fears, your difficulties ...
This is what is asked of you:
Allow yourself to take advantage of this time to perform your vision seeking rituals. What world do you want to build for you? For now, this is what you can do: serenity in the storm. Calm down, pray every day. Establish a routine to meet the sacred every day.
Good things emanate; what you emanate now is the most important thing.
And sing, dance, resist through art, joy, faith and love."
Photo: Hopi, White Eagle
Публикувано от Lindsay McKenna

вторник, 16 юни 2020 г.

Мъдростта на шамана

Мъдростта на шамана


Пътешественик попита стария шаман:
- Кажете ми, какво подкрепя хроничното заболяване?
"Мислите ..." - отговори.
„Защо хората мислят толкова много за своите заболявания?“
- Защото имат нужда от тях ... - усмихна се шаманът.
- Имат нужда? За какво? - изуми се пътешественикът.
- За да си починат от суматохата. И от това, което не искат да правят ...
Пътешественикът замълча, размишлявайки върху чутото.
"Но ако хората отидат на лекар, значи те искат да се отърват от болестта?" - каза той със съмнение.
- Те искат да се отърват от неприятните симптоми - сви рамене старецът. "А не от болестите, които ги предпазват от самите тях..."
- От самите тях ... - повтори събеседникът. Той поклати глава и попита:
- А не е ли възможно да се защитят по някакъв по-продуктивен начин?
"Възможно е, да ... Но тогава трябва да променят живота си."
- Как?
- От болестта, чрез която се отдалечават от всичко, което не искат да правят, да отидат към това, което биха искали да правят и им доставя удоволствие в работата, хобитата и ежедневието ... Тогава болестта се превръща от помощник в нещо ненужно и тревожно и, следователно, ще започне да отслабва ...
Но промяната на живота е трудна ...
По-лесно е да се разболееш ...
И като намерят квалифициран лекар, периодично се отдават на почивка, потъвайки още по-дълбоко в болестта.
„Мхм…“ - помисли си пътешественикът. - И какво бихте препоръчали на лекарите в това отношение?
- Не се концентрирайте върху последствията, а продължете върху причините. И мотивирайте хората да се променят, въпреки яростното им недоволство и мощната съпротива ...
- А ако лекарите не знаят как?
„Нека учат, ако искат да станат лечители, променяйки съдбата“, усмихна се шаманът. - Да бъдеш лекар на симптомите е по-просто, по-удобно и по-доходно ... Но рано или късно смисълът угасва и удоволствието от работата изчезва ...
Той прекъсна за момент и завърши:
- И в края на живота си, няма да има какво да си спомнят ...

Източник: Алексей Маматов

РС, Една от най-трудно възприеманите Истини...
Преди години, когато за първи път се сблъсках с тази Истина и съпротивата ми към подобно твърдение беше направо яростна, я изпитах на собствения си гръб.
Бях се разболяла - температура над 39 градуса, хрема, кашлица и въобще - всичко, както си му е реда... Един от редките случаи, когато буквално не можех да мръдна от леглото.
И така, лежейки, реших да изпробвам твърдението. (Вероятно, за да докажа, че не е вярно...) Замислих се - От какво бягах? Защо исках да се скрия? И открих причината, видях я много ясно.
Ако искате, вярвайте, но буквално 5 минути по-късно ми нямаше абсолютно нищо. Все едно никога не съм била болна... Както аз, така и родителите ми не можеха да повярват. Но беше факт!
И до днес продължавам да си правя подобни експерименти.
Това работи. Винаги. Абсолютно винаги, стига да успееш да нацелиш точната причина...

Весела Стамболиева