събота, 10 юни 2017 г.

Ние сме създания от Дух и светлина

Ние сме създания от Дух и светлина!


We are more than flesh and bone – we are fashioned of Spirit and light, surrounded by a luminous energy field whose source is located in infinity.

Ние сме повече от плът и кръв - ние сме създания от Дух и Светлина, заобиколени от светещо енергийно поле, чиито източник е разположен в безкрайността.
Алберто Вилолдо

Няма коментари:

Публикуване на коментар